Regulamin

I. Wstęp

 1. Poniższy Regulamin definiuje zasady korzystania z serwisu BDSM Club, znajdującego się pod adresem internetowym: https://bdsmclub.pl
 2. Poniższy Regulamin wyznacza prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administracji Serwisu. Stosowanie się do tych postanowień oraz ich akceptacja są bezwzględnie wymaganym warunkiem do korzystania z Serwisu.
 3. Serwis BDSM Club świadczy usługi prezentacji na stronie https://bdsmclub.pl treści ówcześnie wprowadzonych do bazy danych Serwisu przez Użytkowników podczas procesu Rejestracji. Celem takiej prezentacji jest umożliwienie zarejestrowanym Użytkownikom nawiązywanie znajomości z innymi Użytkownikami Serwisu.


II. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i darmowa.
 2. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 3. Użytkownik dokonuje Rejestracji w Serwisie za pośrednictwem specjalnego formularza, przy pomocy którego wprowadza informacje na swój temat i tworzy swój Profil w Serwisie.
 4. Każdy nowy Profil przed publikacją w Serwisie musi zostać zaakceptowany przez Administrację Serwisu.
 5. O publikacji Profilu bądź jej odmowie Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową, na adres email wprowadzony przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 6. Po publikacji Profil będzie widoczny na stronie Serwisu. Inni użytkownicy będą mogli go znaleźć korzystając z funkcjonalności Serwisu lub wyszukiwarek internetowych.


III. Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do dokonywania zmian w swoim Profilu prezentowanym w Serwisie. Jednak aby zmiany były widoczne dla innych Użytkowników, muszą być najpierw zaakceptowane przez Administrację Serwisu.
 2. Użytkownik ma możliwość zawieszenia na czas nieokreślony lub całkowitego usunięcia Profilu oraz swoich danych z Serwisu.
 3. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego treści i materiały są zgodne ze stanem faktycznym, i że jest ich właścicielem, bądź posiada prawa do ich publikacji.
 4. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego treści i materiały nie naruszają praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Dokonując rejestracji i publikując swój profil użytkownika, wpisy na forum, wpisy na blogu, dodając wydarzenia, czy komentarze, użytkownik przekazuje właścicielowi serwisu BDSM Club prawa do ich publikacji w sieci internet.
 6. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego treści i materiały są zgodne z polskim prawem oraz posiada opinię prawną, która to potwierdza.
 7. Użytkownik powinien zabezpieczyć swoje dane (login/hasło), przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony administracji Serwisu w sprawach związanych z Serwisem, za pośrednictwem dodanych przez Użytkownika metod kontaktu (email, komunikator, telefon, itp.).


IV. Prawa i Obowiązki Administracji Serwisu

 1. Administracja Serwisu dołoży wszelkich starań w celu jak najlepszego świadczenia usług związanych z publikacją treści dodawanych przez Użytkownika.
 2. Administracja Serwisu ma prawo do odmówienia publikacji treści zamieszczonych przez Użytkownika, a w niektórych przypadkach do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jeżeli uzna że treści te:
  1. są sprzeczne z polskim prawem,
  2. prezentują pornografię,
  3. prezentują pornografię z wykorzystaniem przemocy,
  4. prezentują osoby nieletnie,
  5. godzą w dobra osobiste lub wizerunek osób trzecich,
  6. narażają na szwank reputację Serwisu BDSM Club,
  7. mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie Serwisu,
  8. naruszają dobre obyczaje,
  9. zawierają odnośniki do stron prezentujących pornografię z wykorzystaniem przemocy,
  10. zostaną uznane przez Administrację Serwisu za niewłaściwe.
 3. W przypadku, gdy zawieszony lub usunięty użytkownik ponownie założy nowe konto w Serwisie, Administracja Serwisu ma prawo do jego zawieszenia lub usunięcia, nawet jeśli od momentu ostatniej rejestracji nie popełnił żadnego wykroczenia. 
 4. W przypadku, gdy zawieszony lub usunięty użytkownik będzie ponownie zakładał nowe konta wbrew zakazowi Administracji Serwisu, może zostać obciążony kosztami obsługi administracyjnej.
 5. Administracja Serwisu ma prawo do zablokowania oraz usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie stosuje się do postanowień Regulaminu Serwisu.
  1. Jeżeli zablokowany lub usunięty Użytkownik ma wykupiony pakiet zwiększający możliwości interakcji z innymi Użytkownikami, kwota którą zapłacił nie podlega zwrotowi.
 6. Administracja Serwisu nie odpowiada za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 7. Administracja Serwisu nie odpowiada za skutki przerwy w świadczeniu usług, wynikające z przyczyn niezależnych, takich jak: awarie serwera, awarie łączy internetowych, innych przyczyn losowych.
 8. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do wglądu w prywatną korespondencję użytkownika, jeśli treści wysyłane przez tego użytkownika zostaną zgłoszone przez innych użytkowników jako naruszające Regulamin serwisu lub polskie prawo.
 9. W przypadku prezentowania przez Użytkownika materiałów sprzecznych z prawem, lub godzących w dobre imię osób trzecich, Administracja Serwisu może zawiadomić organy ścigania, udostępniając im dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. Użytkownik taki może zostać oskarżony o przestępstwo kryminalne.


V. Zakazy

 1.     Bezwzględnie zabrania się dodawania treści i materiałów, które:
  1. naruszają polskie prawo,
  2. odnoszą się do lub prezentują pornografię lub pornografię z użyciem przemocy,
  3. odnoszą się do lub prezentują osoby nieletnie.
 2.     Zabronione jest proponowanie innym użytkownikom płatnych usług seksualnych. Za takie uważamy również tzw. money slave, czy warunkowanie spotkań od otrzymanych prezentów. Profile zawierające takie oferty są blokowane w momencie stwierdzenia takiego faktu przez Administrację Serwisu.
 3.     Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub publikowanie w całości lub we fragmentach treści zamieszczonych w Serwisie.
 4.     Niedozwolone jest wysyłanie spamu (niechcianych wiadomości) do innych Użytkowników Serwisu.
 5.     Niedozwolone jest posiadania w Serwisie więcej niż jednego konta użytkownika.
 6.     Niedozwolone jest korzystanie w Serwisie z więcej niż jednej tożsamości lub podszywanie się pod czyjąś tożsamość.
 7.     Zabronione jest publikowanie na stronach Serwisu widocznych dla innych Użytkowników danych teleadresowych (adres domowy, adres email, telefon, skype, gadu-gadu, itp.).
  1. W przypadku nawiązania znajomości Użytkownicy mogą wymienić się w/w danymi za pośrednictwem wewnętrznej poczty lub wewnętrznego komunikatora.


VI. Usługi płatne

 1. Podstawowa funkcjonalność serwisu jest darmowa. Istnieje jednak możliwość wykupienia przez Użytkownika pakietu zwiększającego możliwości interakcji z innymi Użytkownikami.
 2. Ceny oraz czas trwania abonamentu członkowskiego dostępne są na stronie wyboru pakietu członkostwa
 3. Właścicielem Serwisu oraz właściwym adresatem do składania reklamacji jest firma RTB z siedzibą w Warszawie, 01-355 Warszawa, NIP: 522-236-68-10.
 4. Płatności online w Serwisie obsługuje firma Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. W przypadku zakupu konta Premium nie istnieje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ponieważ Konsument po dokonaniu płatności otrzymuje dostęp do płatnych treści cyfrowych, udostępnionych w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną.

VIII. Reklamacje

 1. Administrator Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: RTB, ul. Czumy 20/15, 01-355 Warszawa, mailowo pod adres backlash@bdsmclub.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Administrator Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto, co będzie równoznaczne z usunięciem wszystkich zapisanych przez niego danych.